Leadership a vedení týmů

Leadership a vedení týmů

Seminář „Leadership a vedení týmů“ se zabývá přípravou vedoucích zaměstnanců na svou manažerskou roli. Účastník se na semináři seznámí praktickou formou s principy vůdcovství a jeho vlivem na vedení týmů. Získá praktické poznatky jak vytvořit, vést a motivovat pracovní tým.

Seminář je koncipován velmi prakticky. Výuka je vedena tréninkovou formou s osobnostními testy, výukovými hrami, praktickými příklady, návody a řešením praktických situací.

Lektor

Bc. Bohumil Daďa

Délka semináře

1 den / 8 hodin

Počet účastníků

Max. 15

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Účastník semináře získá základní teoretické i praktické poznatky

 • o významu leadershipu při vedení týmů
 • o skupinové dynamice a skupinovém tlaku
 • o vytváření (budování) pracovních týmů
 • o vedení a motivování pracovních týmů
 • o zákonitostech komunikace v pracovním týmu
 • o rolích a pozicích v týmu
 • o tom, jak poznat úspěšný pracovní tým

FORMA A METODY VÝUKY

 • Interaktivní forma výuky
 • Písemné studijní materiály pro každého účastníka
 • Prezentace v elektronické podobě
 • Testy
 • Případové studie
 • Metodické návody
 • Výukové hry

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart, notebook

O LEKTOROVI

Bc. Bohumil Daďa je zkušený, kvalifikovaný pracovník s třináctiletou praxí ve výrobě a více než třicetiletou praxí v oblasti lidských zdrojů. Kromě komplexních znalostí managementu a řízení lidských zdrojů má koncepční, prezentační a komunikační schopnosti, zkušenosti s vedením týmů a lektorské schopnosti a zkušenosti. Zaměřuje se na vzdělávání a poradenství v oblasti managementu, vedení lidí, soft skills dovedností, osobního rozvoje a motivace a řízení lidských zdrojů.

OBSAH

Leadership
Vést a řídit jsou dvě různé činnosti; rozdíl mezi řízením a vedením; rozdíl mezi leadrem a manažerem; tři druhy osobností – vizionář, leader, manažer; hlavní cíle a zásady leadershipu.

Leader – vůdčí osobnost
Základní vlastnosti vůdčích osobností; výjimeční leadři; jaké kvality má pravý leader; jak se stát leadrem; leadership jako životní styl.

Člověk a skupiny
Člověk je „zoón politikón“; sociální potřeby; sociální „status“.

Skupinová dynamika a tlak
Soubor hybných sil a protisil; prvky skupinové dynamiky – cíle a normy, vedení a řízení, motivace a stimulace, komunikace, podskupiny, struktura a stavba skupiny, pozice a role, fáze vývoje skupiny, atmosféra, dostředivé a odstředivé síly; skupinový tlak.

Co je to tým
Kdy je to skupina a kdy už je to tým; charakteristika týmu; synergický efekt.

Cíle a normy týmů
Práce s cíly – stanovování cílů (SMART), podílení se týmu na tvorbě cílů, zveřejňování cílů; práce s normami v týmu – stanovování, přijímání a dodržování norem; oceňování nebo trestání.

Vedení a řízení týmů
Zásady vedení týmů; volby manažerských stylů; způsob přijímání rozhodnutí; pět základních pravidel nejlepších vedoucích týmů.

Motivace a stimulace týmu
Motivace a stimulace; důležitost vnitřní motivace; Maslowova pyramida potřeb; Herzbergrova dvoufaktorová teorie pracovní motivace; závislost výkonu na míře stimulace; základní kategorie stimulátorů, které nejvíce ovlivňují naše vnitřní motivy; demotivace a co s ní.

Interakce a komunikace v týmu
proces komunikace; úhel zkreslení; vnější faktory vnímání (sociální okolí a kultura); vnitřní faktory vnímání (emoce, vnitřní motivy a minulá zkušenost); tři základní komunikační pravidla; věcné a vztahové signály; symetrie a asymetrie; efektivní komunikace; základní komunikační vzorec; sociální zpětná vazba.

Podskupiny
Obecný pohled na problematiku podskupin; konkrétní doporučení pro práci s podskupinami.

Struktura a stavba týmu
hierarchická formální struktura týmu; neformální struktura týmu tvořená vzájemnými vztahy členů; nesoulad a konflikty.

Pozice a role v týmu

Oficiální struktura týmu; práva a povinnosti jednotlivých pozic; rovnoprávnost členů týmu – nezbytné; role v týmu; typologie týmových rolí od Mereditha Belbina.

Fáze vývoje týmu
předskupinové stádium; formování (utváření) týmu; bouření (kvašení) v týmu; normování neboli přijímání norem a pravidel; stabilizace a efektivní fungování; oficiální ukončení činnosti týmu.

Atmosféra v týmu
jak pracovat s atmosférou v týmu; společné oslavy a vzájemná ocenění; týmové rituály; pozor na nadměrně nastavenou soutěživost mezi týmy.

Dostředivé a odstředivé síly
Jak vyvažovat dostředivé a odstředivé síly v týmu; situační kontext; konflikty v týmu a jejich efektivní řešení.

Týmová práce
Principy týmové práce; charakteristické vlastnosti dobře fungujícího týmu; desatero týmové spolupráce; vlastnosti týmového pracovníka; speciální schopnosti týmového šéfa; týmové bloky; umění sestavit tým.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi a to např. jak z pozice vedoucích pracovníků tak těch, kteří se jako kontrolující přímo účastní kontroly. Typickými příklady kontrol, na něž se vztahuje kontrolní řád, jsou:

Vnější správní kontrola – správní úřady vůči nepodřízeným FO a PO

Kontrola výkonu přenesené působnosti územní samosprávy (např. kraje vůči obcím)

Kontrola dodržování zákonných povinností územní samosprávy při výkonu jejich samostatné působnosti (např. MV vůči obcím nebo krajům)

Kontrola státní správy – dekoncentrované orgány státní správy

Kontrola založených či zřízených právnických osob jejich zřizovatelem, je-li jím stát či územní samosprávný celek (např. obce vůči svým příspěvkovým organizacím)

Lektor

Mgr. Karolína Plasgurová Holá

Délka semináře

6 hodin

Počet účastníků

Max. 30

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

 • Seznámit se s výkladem zákona o kontrole
 • Ujasnit si aplikaci zákona v praxi na modelových situacích

FORMA A METODY VÝUKY

 • Prezenční odborný seminář
 • Výklad, modelové situace

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor

O LEKTORCE

Působí jako zaměstnanec Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, kde se specializuje na legislativní činnost, výkladovou stránku a metodickou pomoc k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Od roku 2013 se věnuje školení tématu kontrolního řádu pro různé subjekty veřejné správy (pro ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky, jak kraje, tak obce, ale i pro profesní komory či samosprávy).

OBSAH

 • Úvod (základní předpisy pro kontrolu, vznik a přípravy kontrolního řádu)
 • Působnost kontrolního řádu
 • Základní subjekty kontroly
 • Kontrola a její předmět
 • Úkony předcházející kontrole
 • Pověření ke kontrole
 • Průběh kontroly
  • zahájení
  • práva a povinnosti kontrolujícího
  • práva a povinnosti kontrolované osoby
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby)
  • odebírání vzorků
  • protokol o kontrole
  • námitky a jejich vyřizování
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky a správní delikty)
  • ukončení kontroly
 • Speciální úprava zvláštních institutů
  • kontrola výkonu státní správy
  • povinnost mlčenlivosti
  • oprava neprávností a došetření věci
  • nahlížení do spisu
  • náklady kontroly
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem
  • spolupráce kontrolních orgánů
  • zveřejňování informací o kontrolách
  • plánování kontrol
  • vztah ke správnímu řádu
 • Sankce navazující na kontrolní zjištění
 • Vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu
 • Dotazy a diskuze

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12

Když se nikdo nedívá aneb etika nejen ve veřejné správě

Když se nikdo nedívá aneb etika nejen ve veřejné správě

Člověk nějak jest a nějak být má. Ale jak? „Nůž má být ostrý, provaz pevný, les voňavý, řeka má být čirá“, říká mudrc (Aristoteles). Ale kdo má být člověk? Jedná se o etickou otázku. A nesnadnou otázku. Otázku charakteru, otázku dobra a zla, lidskosti, morálky. Hlas, který říká „měl bych“, provází člověka v každé roli a situaci – ať už jsem rodič, byznysmen, zaměstnanec, politik či prezident. Náš učitel národů, J. A. Komenský, kdysi vznesl tuto otázku: „Kterak učiniti, aby člověk nejen věděl, co je dobré, ale též chtěl dobré, a také činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?“ Vědět, chtít, činit – poznání, vůle, jednání. Nejen na oko, nejen před lidmi, ale před sebou, i když se nikdo nedívá, tj. být dobrý ze své podstaty. Je to vůbec možné? Je to reálné? Je to něco, co potřebujeme? Co je to vůbec dobro? Zlo? Morálno? Seminář reflektuje, ujasňuje a aplikuje tyto otázky (pro správu veřejnou i neveřejnou).

Lektor

PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Délka semináře

6 hodin

Počet účastníků

Max. 20

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Porozumět aktuálním otázkám etiky: radikalizace náboženských a ideových sekt, profesní etika, bioetika aj.

FORMA A METODY VÝUKY

 • Seminář je veden interaktivní a dialogickou formou

OBSAH

 • „Měl bych“: člověk jako morální bytost
 • „Měl bys“: koho se týká dobro a zlo?
 • „Tak slibujeme“: vnější a vnitřní morální „policajt“, aneb co očekávat od etických kodexů?
 • Dobro-dinec: individuální aspekty etiky (dobrý k sobě)
 • Dobro-družnost: sociální aspekty etiky (dobrý k druhým)
 • Dobro-(v)zdání: metaetické aspekty (dobrý život „o sobě“)
 • Zlo-myslnost: kognitivní aspekt etického jednání
 • Zlo-volnost: volní aspekt etického jednání
 • Zlo-činnost: konativní aspekt etického jednání
 • Aktuální otázky etiky: radikalizace náboženských a ideových sekt, profesní etika, bioetika aj.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12

Kdo jsem

Kdo jsem

Teprve když vím, kdo jsem, můžu se stát tím, kým chci být. Sebepoznání je odrazovým můstkem životní spokojenosti. Spokojenost je zdrojem naší energie. Seminář nabízí bezpečný prostor pro zamyšlení nad vlastním životem. Pojmenujete své priority, přednosti i nedostatky a naučíte se je smysluplně (po)užívat. Zhodnotíte svou aktuální životní SPOKOJENOST a promyslíte, jak ji můžete povzbudit. Zlepší se vaše sebedůvěra a připravenost řešit obtížné situace.

Lektor

Mgr. Monika Ambrožová

Délka semináře

1 den / 4 hodin

Počet účastníků

Max. 15

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

 • Pojmenovat priority v pracovním i soukromém životě
 • Zhodnotit aktuální životní spokojenost
 • Popsat konkrétní prostředky, jak životní spokojenost posílit
 • Promyslet překážky změny a připravit na zvládnutí odporu

FORMA A METODY VÝUKY

 • Individuální cvičení
 • Diskuse
 • Vyprávění
 • Testy

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart

OBSAH

 • Spokojenost → Život na nakloněné rovině
 • Sebepoznání → Kdo (ne)jsem
 • Zvyky a jiné překážky → Proč rozhodnutí nestačí a jak bojovat s kraby
 • Cíle a postupné kroky → Kým chci být

O LEKTORCE

Vystudovala sociologii a andragogiku (FF Univerzity Palackého v Olomouci). Má za sebou základní výcvik koučování. Je certifikovaný poradce v oblasti profesní úspěšnosti.

Autorka a lektorka úspěšných e-learningových kurzu: Personální minimum, Školení interních lektorů, Prezentační dovednosti, Syndrom vyhoření, Timemanagement, Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi, Jednání v krizových situacích, Osobnost a role, Typologie osobnosti, Rozvoj kreativity při řešení problému, Sebeřízení, Zdravé já.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12

Jak zvládat své emoce

Jak zvládat své emoce

V kurzu pochopíte, proč občas POTŘEBUJEME cítit strach, vztek, zlost i agresi. Přestanete se za tyto pocity stydět. Naučíte se je prožívat, používat a sdělovat s taktem a přitažlivou rozvahou. Zlepšíte svou schopnost včas a přiměřeně reagovat ve složitých situacích. Budete připraveni lépe zvládat konflikty, pěstovat dobré vztahy a porozumět pocitům lidí ve své blízkosti.

Kurz vysvětluje důsledky potlačování pocitů hněvu a strachu. Soustředí se na zlepšení schopnosti zpracovat negativní pocity. Propojuje teorii s osobnostními testy a mini-tréninkem sebeovládání.

Lektor

Mgr. Monika Ambrožová

Délka semináře

1 den 

Počet účastníků

Max. 12

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Pochopit roli negativních emocí. Posílit schopnost ovládat svůj hněv, vztek a agresi. Naučit se konkrétní techniky, jak povznést svou schopnost sebeovládání.

FORMA A METODY VÝUKY

 • Prezenční seminář
 • Každý účastník obdrží studijní materiál
 • Vysvětlování a vyprávění, diskuse, individuální a skupinová práce, praktická cvičení, testy

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart
 • Příjemná místnost s možností sezení do „U“

OBSAH

 • Základy sebeovládání / Proč přijmout své stíny
 • Emoce / Jak vidět signál a neplýtvat energií
 • Hněv a zlost / Jak se rozzlobit
 • Agresivita / Záplata na ztracenou sebejistotu
 • Strach v práci / Strašidla způsobují chyby

O LEKTORCE

Působí jako lektorka kurzů zaměřených na time management, sebepoznání, a komunikaci.

Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má za sebou základní výcvik koučování. Je certifikovaný poradce v oblasti profesní úspěšnosti. Psychologické znalosti si prohloubila v kurzech transakční analýzy a typologie osobnosti MBTI.

Napsala několik úspěšných e-learningových kurzů: Personální minimum, Školení interních lektorů, Prezentační dovednosti, Syndrom vyhoření, Timemanagement, Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi, Jednání v krizových situacích, Osobnost a role, Typologie osobnosti, Rozvoj kreativity při řešení problému, Sebeřízení, Zdravé já.

Je vyhledávanou lektorkou pro svůj lidský přístup, srozumitelnost a důraz na praxi.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12