Leadership a vedení týmů

Seminář „Leadership a vedení týmů“ se zabývá přípravou vedoucích zaměstnanců na svou manažerskou roli. Účastník se na semináři seznámí praktickou formou s principy vůdcovství a jeho vlivem na vedení týmů. Získá praktické poznatky jak vytvořit, vést a motivovat pracovní tým.

Seminář je koncipován velmi prakticky. Výuka je vedena tréninkovou formou s osobnostními testy, výukovými hrami, praktickými příklady, návody a řešením praktických situací.

Lektor

Bc. Bohumil Daďa

Délka semináře

1 den / 8 hodin

Počet účastníků

Max. 15

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Účastník semináře získá základní teoretické i praktické poznatky

 • o významu leadershipu při vedení týmů
 • o skupinové dynamice a skupinovém tlaku
 • o vytváření (budování) pracovních týmů
 • o vedení a motivování pracovních týmů
 • o zákonitostech komunikace v pracovním týmu
 • o rolích a pozicích v týmu
 • o tom, jak poznat úspěšný pracovní tým

FORMA A METODY VÝUKY

 • Interaktivní forma výuky
 • Písemné studijní materiály pro každého účastníka
 • Prezentace v elektronické podobě
 • Testy
 • Případové studie
 • Metodické návody
 • Výukové hry

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart, notebook

O LEKTOROVI

Bc. Bohumil Daďa je zkušený, kvalifikovaný pracovník s třináctiletou praxí ve výrobě a více než třicetiletou praxí v oblasti lidských zdrojů. Kromě komplexních znalostí managementu a řízení lidských zdrojů má koncepční, prezentační a komunikační schopnosti, zkušenosti s vedením týmů a lektorské schopnosti a zkušenosti. Zaměřuje se na vzdělávání a poradenství v oblasti managementu, vedení lidí, soft skills dovedností, osobního rozvoje a motivace a řízení lidských zdrojů.

OBSAH

Leadership
Vést a řídit jsou dvě různé činnosti; rozdíl mezi řízením a vedením; rozdíl mezi leadrem a manažerem; tři druhy osobností – vizionář, leader, manažer; hlavní cíle a zásady leadershipu.

Leader – vůdčí osobnost
Základní vlastnosti vůdčích osobností; výjimeční leadři; jaké kvality má pravý leader; jak se stát leadrem; leadership jako životní styl.

Člověk a skupiny
Člověk je „zoón politikón“; sociální potřeby; sociální „status“.

Skupinová dynamika a tlak
Soubor hybných sil a protisil; prvky skupinové dynamiky – cíle a normy, vedení a řízení, motivace a stimulace, komunikace, podskupiny, struktura a stavba skupiny, pozice a role, fáze vývoje skupiny, atmosféra, dostředivé a odstředivé síly; skupinový tlak.

Co je to tým
Kdy je to skupina a kdy už je to tým; charakteristika týmu; synergický efekt.

Cíle a normy týmů
Práce s cíly – stanovování cílů (SMART), podílení se týmu na tvorbě cílů, zveřejňování cílů; práce s normami v týmu – stanovování, přijímání a dodržování norem; oceňování nebo trestání.

Vedení a řízení týmů
Zásady vedení týmů; volby manažerských stylů; způsob přijímání rozhodnutí; pět základních pravidel nejlepších vedoucích týmů.

Motivace a stimulace týmu
Motivace a stimulace; důležitost vnitřní motivace; Maslowova pyramida potřeb; Herzbergrova dvoufaktorová teorie pracovní motivace; závislost výkonu na míře stimulace; základní kategorie stimulátorů, které nejvíce ovlivňují naše vnitřní motivy; demotivace a co s ní.

Interakce a komunikace v týmu
proces komunikace; úhel zkreslení; vnější faktory vnímání (sociální okolí a kultura); vnitřní faktory vnímání (emoce, vnitřní motivy a minulá zkušenost); tři základní komunikační pravidla; věcné a vztahové signály; symetrie a asymetrie; efektivní komunikace; základní komunikační vzorec; sociální zpětná vazba.

Podskupiny
Obecný pohled na problematiku podskupin; konkrétní doporučení pro práci s podskupinami.

Struktura a stavba týmu
hierarchická formální struktura týmu; neformální struktura týmu tvořená vzájemnými vztahy členů; nesoulad a konflikty.

Pozice a role v týmu

Oficiální struktura týmu; práva a povinnosti jednotlivých pozic; rovnoprávnost členů týmu – nezbytné; role v týmu; typologie týmových rolí od Mereditha Belbina.

Fáze vývoje týmu
předskupinové stádium; formování (utváření) týmu; bouření (kvašení) v týmu; normování neboli přijímání norem a pravidel; stabilizace a efektivní fungování; oficiální ukončení činnosti týmu.

Atmosféra v týmu
jak pracovat s atmosférou v týmu; společné oslavy a vzájemná ocenění; týmové rituály; pozor na nadměrně nastavenou soutěživost mezi týmy.

Dostředivé a odstředivé síly
Jak vyvažovat dostředivé a odstředivé síly v týmu; situační kontext; konflikty v týmu a jejich efektivní řešení.

Týmová práce
Principy týmové práce; charakteristické vlastnosti dobře fungujícího týmu; desatero týmové spolupráce; vlastnosti týmového pracovníka; speciální schopnosti týmového šéfa; týmové bloky; umění sestavit tým.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12