Kontrolní řád v aplikační praxi

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi a to např. jak z pozice vedoucích pracovníků tak těch, kteří se jako kontrolující přímo účastní kontroly. Typickými příklady kontrol, na něž se vztahuje kontrolní řád, jsou:

Vnější správní kontrola – správní úřady vůči nepodřízeným FO a PO

Kontrola výkonu přenesené působnosti územní samosprávy (např. kraje vůči obcím)

Kontrola dodržování zákonných povinností územní samosprávy při výkonu jejich samostatné působnosti (např. MV vůči obcím nebo krajům)

Kontrola státní správy – dekoncentrované orgány státní správy

Kontrola založených či zřízených právnických osob jejich zřizovatelem, je-li jím stát či územní samosprávný celek (např. obce vůči svým příspěvkovým organizacím)

Lektor

Mgr. Karolína Plasgurová Holá

Délka semináře

6 hodin

Počet účastníků

Max. 30

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

 • Seznámit se s výkladem zákona o kontrole
 • Ujasnit si aplikaci zákona v praxi na modelových situacích

FORMA A METODY VÝUKY

 • Prezenční odborný seminář
 • Výklad, modelové situace

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor

O LEKTORCE

Působí jako zaměstnanec Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, kde se specializuje na legislativní činnost, výkladovou stránku a metodickou pomoc k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Od roku 2013 se věnuje školení tématu kontrolního řádu pro různé subjekty veřejné správy (pro ústřední orgány státní správy, územní samosprávné celky, jak kraje, tak obce, ale i pro profesní komory či samosprávy).

OBSAH

 • Úvod (základní předpisy pro kontrolu, vznik a přípravy kontrolního řádu)
 • Působnost kontrolního řádu
 • Základní subjekty kontroly
 • Kontrola a její předmět
 • Úkony předcházející kontrole
 • Pověření ke kontrole
 • Průběh kontroly
  • zahájení
  • práva a povinnosti kontrolujícího
  • práva a povinnosti kontrolované osoby
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby)
  • odebírání vzorků
  • protokol o kontrole
  • námitky a jejich vyřizování
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky a správní delikty)
  • ukončení kontroly
 • Speciální úprava zvláštních institutů
  • kontrola výkonu státní správy
  • povinnost mlčenlivosti
  • oprava neprávností a došetření věci
  • nahlížení do spisu
  • náklady kontroly
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem
  • spolupráce kontrolních orgánů
  • zveřejňování informací o kontrolách
  • plánování kontrol
  • vztah ke správnímu řádu
 • Sankce navazující na kontrolní zjištění
 • Vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu
 • Dotazy a diskuze

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12