Novinky v kurzech

Správní rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel

Cílem kurzu je přiblížit úředníkům problematiku při správním rozhodovánío registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel do registru silničních vozidel a její podmínky. Kurz se věnuje především otázce registru silničních vozidel po novele zákona a změn platných od 1. 6. 2017 a je zaměřen na registr silničních vozidel, registraci vozidel, příslušnost k vedení registru silničních vozidel a provádění změn v registru silničních vozidel. Součástí studia je schvalování technické způsobilosti vozidla a výdej registračních značek na přání a registračních značek k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol). Vzdělávací program přibližuje problematiku vydávání registračních značek a dokladů k vozidlům. 

Autor kurzu: Ing. Vratislav Kovařík 

Nový akreditovaný kurz

Od 21.5.2018 Vám nabízíme nově akreditovaný kurz Ochrana dřevin rostoucích mimo les a právní úpravy k jejich kácení

Předmětem kurzu je hledání souvislostí mezi různými pohledy na dřeviny rostoucí mimo les. Kurz je zaměřen na podstatu vlastností dřevin významných v péči o ně, a to především v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.  Pozornost je zaměřena k důležitým specifikům dřevin, ovlivňujícím bezprostředně péči o ně. Protože nelze tuto péči oddělit od způsobu jejich použití, jsou zmíněny i některé vlastnosti, důležité pro uplatnění dřevin ve výše uvedené oblasti. Studijní materiál je určen zejména pracovníkům úřadů s praktickým zaměřením. Snaží se proto omezit předkládané informace na takové, které umožní pochopit podstatu dané vlastnosti a jsou současně, pokud možno, bezprostředně využitelné v běžné praxi, popřípadě důležité pro pochopení praktických návodů. Kurz je především určen pracovníkům správy veřejné zeleně v roli žadatelů o kácení dřevin a pracovníkům orgánů ochrany přírody. Je vhodný i pro ostatní pracovníky v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, kterým může nabídnout základní přehled k problematice dřevin rostoucích mimo les. Může být podnětem k dalšímu studiu a rozšíření vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti komplexní péče o dřeviny. Vzhledem k rozsahu kurzu nebylo možné probrat všechna související témata do hloubky. Jako podklad ke studijnímu materiálu byla použita skripta, publikace, články a dokumenty ke školením od špičkových českých autorů, kteří se věnují ochraně dřevin rostoucích mimo les z různých pohledů (arboristika, dendrologie, komplexní péče o dřeviny, právní aspekty).

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika Hilská

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...