Nově akreditované kurzy

Administrativní a informační bezpečnost

Studující se seznámí s legislativní úpravou problematiky ochrany dat a informací v oblasti administrativní bezpečnosti a všemi složkami ochrany informací a dat, tzn., režimovou, komunikační, personální, technickou a fyzickou bezpečností a rovněž pochopí nutnost jejich komplexního využití v zajištění administrativní bezpečnosti úřadu. Rámcově se rovněž dotkneme problematiky ochrany osobních údajů a rozdílu mezi osobními a citlivými údaji.

Cena: 580 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Akreditace: AK/PV-427/2018

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Doc. RNDr. František Žaloudek, CSc.

Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy

Kurz si klade za cíl seznámit studující s pojmem informační systém veřejné správy a s právními předpisy, které upravují tuto problematiku. Studující bude vědět, kdo je správce infomačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), kdo je provozovatel a co jsou výstupy, výpisy a ověřené výpisy z ISVS. V neposlední řadě se rovněž dozví, jaké jsou povinnosti obce ve vztahu k ISVS.

Cena: 580 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Akreditace: AK/PV-425/2018

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Mgr. Andrea Kovářová

Správní rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel

Cílem kurzu je přiblížit úředníkům problematiku při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel do registru silničních vozidel a její podmínky. Kurz je zaměřen na registr silničních vozidel, registraci vozidel, příslušnost k vedení registru silničních vozidel a provádění změn v registru silničních vozidel. Současně přibližuje i problematiku vydávání registračních značek a dokladů k vozidlům.

Cena: 1160 Kč

Dotace: 2 dny/12 hodin

Akreditace: AK/PV-424/2018

Přístup do kurzu: 26 dnů

Autor: Ing. Vratislav Kovařík

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika Hilská

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...