Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

Připravujeme pro rok 2022

Podívejte se na novinky, na které se můžete v tomto roce těšit

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku, archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení a anketní šetření.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Na co se můžete těšit v roce 2022

Kurzy pro pracovníky/úředníky v sociální oblasti

např. sociální práce v systému hmotné nouze nebo příspěvky na péči

Kurzy osobního rozvoje pro úředníky i neúředníky

např. na téma zvládání stresu a stresových situací

Kurzy pro úředníky

např. na téma nového zákonu o odpadech nebo zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Kurzy pro manažery a vedoucí

např. témata lean managementu nebo krizového řízení

Populárně naučné kurzy

např. z oblasti ekonomie nebo sociálních sítí

Chcete mít přehled o nových kurzech?

Sledujte kategorii Novinky v katalogu.

Rozhovor s autorkou: Mgr. Andrea Kovářová

O autorce

Mgr. Andrea Kovářová vystudovala magisterský obor Veřejná správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má více než dvacetiletou praxi ve veřejné správě u územních samosprávných celků a v současnosti pracuje jako tajemnice městského úřadu s rozšířenou působností.

Lektorské činnosti se věnuje od roku 2016 v oblasti pracovního práva se zaměřením na úředníky územních samosprávných celků, personalistiky a řízení lidských zdrojů, tvorby a aplikace pravidel chování na pracovišti. Příležitostně spolupracuje s brněnskou Právnickou fakultou při výuce studentů (specifika zaměstnávání ve veřejné správě). Také přednáší aktuální problematiku na konferencích jako Právo ve veřejné správě a Občanská participace. Je autorkou souboru vzorů vnitřních předpisů v oblasti územní samosprávy pro český právní informační systém.

Se společností RENTEL spolupracuje od roku 2016. Je autorkou několika úspěšných kurzů jako například Územní samosprávné celky, Praktické využití kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT), Základní interní směrnice územních samosprávných celků či Práce s dokumenty veřejnoprávního průvodce – oběh dokumentů na úřadě. V roce 2020 se stala autorkou nového kurzu v naší nabídce, a to Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace, který získal akreditaci od MV ČR.

Rozhovor
Jakým způsobem došlo k tomu, že jste navázala spolupráci se společností Rentel?

Společnost RENTEL jsem oslovila sama. Absolvovala jsem zrovna kurz společnosti RENTEL a ve zpětné vazbě jsem našla nabídku spolupráce. Neváhala jsem, neboť o takové práci jsem snila a poslala jsem na sebe kontakt. Po pár dnech se mi společnost RENTEL ozvala a slovo dalo slovo. Společnost RENTEL byl počátek mého působení ve vzdělávání dospělých.

V čem vidíte přidanou hodnotu e-learningu, jako formy distančního vzdělávání?

Přiznám se, že sama upřednostňuji prezenční formu vzdělávání. Osobní kontakt je nenahraditelný, což se projevuje právě v současné době, i přesto ale vnímám výhodu distančního vzdělávání – možnost si rozložit studium dle vlastních potřeb a vracet se k textu, který Vás zajímá nebo se vracíte v případě, že je studovaný text složitější a potřebujete na něj více času.

V loňském roce byl do nabídky zařazen kurz Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace, jehož jste autorkou a nápad na jeho vytvoření vzešel také od Vás.  Z jakého důvodu Vás napadlo zrovna toto téma?

Samozřejmě praxe mě dovedla na tuto myšlenku. Snad každý z nás (nejen úředníci) musí denně řešit rozpory vzniklé i v soukromém životě. Přesněji řečeno – naše hodnoty se dostanou do rozporu a musíme vyřešit, jaké hodnotě dát přednost. A v právu to bývá také časté, zvláště v případě, kdy se dostanou do kolize dvě lidská práva, což je případ ochrany osobních údajů a práva na informace. A málokde najdete návod, jak se s tímto střetem vypořádat. Proto jsem se rozhodla pojmout problematiku takto komplexně. Ne ochranu osobních údajů izolovaně, ale právě v kontextu práva na informace, neboť velká část žádostí o informace, které míří k povinným subjektů, naráží právě na osobní údaje a jejich ochranu.

Pokud byste měla kurz někomu doporučit, jaké argumenty byste vyzdvihla? Jak může kurz absolventovi pomoci v jeho praxi?

Nechtěla jsem v kurzu dávat jednoznačný návod, jak kolizi vyřešit. Takový návod možná ani neexistuje. Nic takového jako: když uděláte tohle, pak kolizi vyřešíte”. Cílem kurzu je naučit studujícího přemýšlet nad jakoukoli kolizí (nejen lidských práv) a umět ji sám vyřešit, což se může hodit i v soukromém životě. Samozřejmě kurz není úplně takto obecný. Dozvíte se v něm i důležité teoretické základy k oběma právům. Pak Vám všechno zapadne do souvislostí. Myslím, že naučit se myslet v souvislostech je dalším jeho cílem. Ale to už nechám na studujících, zdali v něm najdou to, co jsem do něj chtěla vtisknout.

Pro jaké zaměstnance může být kurz vhodný, komu byste ho doporučila? Například pro jaké pracovní pozice? 

Komukoli z veřejné správy. Spektrum povinných subjektů, kteří musí poskytovat informace je velmi široké. A není určen jen těm, kteří přímo vyřizují žádosti o informace, ale komukoli, kdo ve veřejné správě působí. Znám to z vlastní zkušenosti, že nejen například já, když nějakou žádost vyřizuji, se podílím na jejím obsahu. Často potřebuji brainstorming od svých kolegů, kteří se třeba na problém podívají z úplně jiné strany.  Otevřou mi pohled, který sama nemusím vidět.

Jak jste prožívala v profesním životě ten „zvláštní“ rok 2020? V čem Vám koronavirus zkomplikoval situaci nebo Vám v něčem naopak pomohl?

Snažím se z tohoto roku vzít to pozitivní (slovo pozitivní začíná být ale asi vnímáno se strachem). Je to pro mě velká škola, neboť jsme se museli flexibilně přizpůsobovat často a rychle se měnícím podmínkám. Naučilo mě to rychle reagovat a lépe si určovat priority. A některé věci si promítnout i více do soukromého života – vnímám více důležitost vztahů a skutečnosti, že mám kolem sebe osoby, které podporuji já sama, a které podporují mě.

Rodí se Vám v myšlenkách nějaké další vzdělávací téma, na kterém byste případně měla zájem pracovat?

Ano a už na něm pracujeme se společností RENTEL. Tentokrát to nebyla ale moje myšlenka, ale myšlenka skvělého týmu z RENTELu, kterou jsem jen s vděčností přijala. Pracujeme na kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků. Společnost RENTEL je moje srdeční záležitost. Dali mi šanci vzdělávat v době, kdy jsem neměla žádné zkušenosti a začínala od nuly. Každá spolupráce s nimi je pro mě naplňující a rozvíjí i mě samotnou, a pokud to dále rozvíjí i studující, pak je to přesně tak, jak má být.

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků v praxi – obecná část – e-learning

Cílem kurzu je předat studujícím znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků, které jsou pro manažerskou pozici nezbytné.

Kurz je rozdělen do osmi samostatných kapitol. Po obecném úvodu následují kapitoly o komunikaci úřadu s veřejností a komunikaci v rámci týmu. Následuje kapitola o pracovněprávních vztazích v územní samosprávě. Předmětem další kapitoly je řízení lidských zdrojů. Kapitola Korupce se zabývá nejen teorií korupce, ale také opatřeními, jak je možné se korupci bránit. Kapitola Vedení pracovních týmů a řízení pracovního času se kromě tématu týmové spolupráce věnuje i time managementu. Kurz uzavírá kapitola o rovných příležitostech mužů a žen. Základní teorii doplňují odkazy na rozšiřující zdroje, jako jsou knihy, judikatura, odborné články.

Akreditace MV ČR č. AK/VEPO-8/2021.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Lean Management aneb metody a nástroje štíhlé výroby pro každého – 1. díl

Téma Lean Management je určeno pracovníkům výrobních i nevýrobních společností. Cílem je přiblížit základy principů, metod a nástrojů štíhlé výroby všem operátorům, liniovým vedoucím, procesním specialistům i administrativním pracovníkům coby nositelům „lean“ filozofie dané společnosti tak, aby pro ně byly srozumitelné, lehce uchopitelné a snadno aplikovatelné do jejich pracovního, ale i běžného života. Zkušeným lean specialistům možná tento kurz nepřinese nic nového z pohledu tvrdých znalostí, ale bude jim podporou v oblasti komunikace a šíření „lean“ kultury dané organizace.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění – distanční

Předmětem kurzu je problematika správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění se zaměřením na správu místních poplatků. Kurz se zabývá objasněním základních pojmů v oblasti správy daní a poplatků, vymezením obecných postupů v daňovém řízení a různých rolí obcí ve vztahu k daním a poplatkům. Dále podává přehled o jednotlivých druzích místních poplatků, jejich konstrukčních prvků, forem jejich zavedení a seznamuje se specifickými postupy při správě místních poplatků. Akreditace MV ČR č. AK/VEPO-4/2021

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně zaměstnanců ve školství. Okrajově informuje též o předpisech směřujících k bezpečnosti žáků a studentů. Nezohledňuje specifické provozy, jako jsou např. školní kuchyně, sklady, údržba, stejně tak se nezaměřuje na problematiku související s výukou, např. tělesné výchovy, organizací sportovních akcí, výletů, provozu laboratoří atd. Pro tyto činnosti musí mít škola zpracovány vlastní interní předpisy s ohledem na místní podmínky, s nimiž je třeba zaměstnance seznámit. Kurz upravuje resortismus odpovědností státních orgánů dozoru a základní legislativní přehled. Zaměřuje se na prevenci rizik s cílem předcházet pracovním a školním úrazům a nemocím z povolání. Požární ochrana pro účel kurzu je pouze výtahem základních legislativních přehledů, nezohledňuje provozy s vysokým požárním nebezpečím a konkrétní podmínky na pracovištích, např. rozmístění prostředků požární ochrany, definování únikových cest atd. Tyto konkrétní informace jsou povinni zaměstnancům sdělit vedoucí zaměstnanci v rámci zaškolení a zaučení na pracovišti. Implementací kurzu zaměstnavatel schvaluje jeho obsah.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Kurz si klade za cíl uvést Vás do světa kyberprostoru a naučit základním pravidlům kybernetické bezpečnosti, srozumitelným jazykem poukázat na místa, kde se může skrývat nebezpečí a naznačit možná řešení, poukázat na potřebu volit vždy kombinaci různých zabezpečení (doma také zavřete okna a zamknete dveře a zapnete alarm,…), zdůraznit potřebu ostražitosti a že uplatňování zásad kybernetické bezpečnosti musí být nezbytnou součástí každodenního života.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Dobrá imunita – co pro ni můžeme sami udělat?

V kurzu získáte cenné informace k posílení imunity. Jak podpořit své zdraví respektováním rytmu ročních dob i dne a přírodní péčí o tělo bez chemie. Naučíte se vypěstovat si vlastní multivitaminy klíčením semínek. Dozvíte se jaké bylinky, plody a koření jsou vhodné pro dobrou imunitu. Poznáte léčivou sílu aromaterapie i možnosti přírodních antidepresiv. Získáte nový náhled na psychosomatiku, spiritualitu, detoxikaci hlavy a hledání rovnováhy těla, duše i ducha. Kurz je bohatě ilustrován kresbami a fotografiemi autorky.

UKÁZKA KURZU: 

http://pa.rentel.cz/lms/kurzDemo/KxpXBCuR

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.