Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

Co přinese rok 2024?

Pomalu se blíží nový rok a s ním i nové kurzy. Podívejte se, na jaké změny se můžete těšit.

RENTELOVINY

Prolistujte si další díl Rentelovin. Druhý díl obsahuje i seznam nejpoptávanějších kurzů ke studiu pro rok 2024.

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku a archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Novinky a ediční plán

RENTELOVINY

V Rentelovinách naleznete ediční plán, seznam aktualizací a další novinky o našich kurzech. V tomto čísle naleznete i seznam nejpoptávanějších kurzů ke studiu pro rok 2024.

 

Aktuální číslo:

Chcete mít přehled o nových kurzech?
Sledujte kategorii Novinky v katalogu.

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Co přinese rok 2024? Nové kurzy a rozloučení se staršími kurzy.

Pomalu se blíží konec roku a my bychom Vám rádi pověděli o tom, co nám přinese rok nový a i o tom, co nám odnese rok starý.

Na příští rok jsme si pro Vás připravili řadu nových témat, o které jste projevili v posledních měsících zájem.  Jedná se o různé oblasti správních činností při průběžném vzdělávání zaměřených na zákon o obcích či na zákon o rozpočtových pravidlech, insolvenční řízení a exekuce. Blíže se zaměříme na místní poplatky či finanční kontrolu. Mimo témata průběžného vzdělávání máme s autory domluvené i oblasti pro vzdělávání vedoucích úředníků (zvláštní části). Jedná se o témata silničního hospodářství a provozu silničních vozidel, oblasti správy živnostenského podnikání nebo i oblasti správních činností při sociálně-právní ochraně dětí.

Nový rok nám přinese novinku v tvorbě krátkých praktických kurzů zaměřených na novelizace zákonů, které vám pomohou při aplikaci změn. Tuto novinku vyzkoušíme hned na začátku roku, kdy pro Vás máme připravený krátký kurz novely Zákoníku práce. Společně s tímto kurzem vypublikujeme v prvních měsících i nový kurz Jednotné environmentální stanovisko, jehož tvorba je již v závěrečné fázi.

Nabídku nových kurzů posilníme i tématy zaměřenými na měkké dovednosti. Jedná se o témata řešení konfliktů, efektivní komunikaci, time management či budování a vedení týmu. Připravené máme i nové oblasti a to delegování úkolů či efektivní vedení porad. Aktuálně s autory pracujeme na kurzu zaměřený na work life balance, na který se můžete těšit v průběhu roku.

Rok 2023 s sebou odnese také pár našich kurzů. Především se jedná o kurzy, které mají v naší nabídce adekvátní náhradu, nebo se na náhradě pracuje. Rozloučíme se tedy se dvěma akreditovanými kurzy Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků a Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost, které již nyní v naší nabídce nahrazuje kurz Elektronická komunikace úředníků územních samosprávných celků. Sbohem řekneme také starším kurzům zaměřených na time management, týmovou spolupráci, vyjednávání a řešení konfliktů. Z veřejné nabídky stáhneme také kurzy, které nadále zůstanou v nabídce kurzů na míru, o které si každý klient může individuálně zažádat. Jedná se o kurzy Stravou k aktivnímu životu, Zdravé „Já“ a Ergonomie – jak pracovat s lehkostí a bez bolesti.

Děkujeme a přejeme úspěšné studium v roce 2024.

Tým RENTEL

Nový kurz

Systém sociálního zabezpečení ČR – e-learning

Cílem kurzu je poskytnout cílové skupině (úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnost v sociálních službách) praktické informace ohledně systému sociálního zabezpečení v ČR se zaměřením na nejdůležitější informace využitelné v praxi při práci s klienty a zároveň pomůže k lepší orientaci v systému při spolupráci se zmíněnými institucemi sociálního zabezpečení. Kurz obsahuje popis jednotlivých pilířů sociálního zabezpečení s uvedením konkrétních dávek a důležitých zákonů.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-568/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast sociálních služeb – e-learning

Cílem kurzu je seznámit vedoucího úředníka s přehledem o agendách vykonávaných podřízenými úředníky, s hlavními právními předpisy, které vykonávané agendy upravují a s nejčastějšími problematickými tématy. Jsou zde zařazeny nejen agendy přenesené působnosti, ale i činnost samosprávná, která je nedílnou součástí každého sociálního odboru.

V závěru jsou nastíněny i vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi práce, protože jednotlivé agendy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak síť služeb pro klienty v sociální oblasti.

Poslední problematikou je nastavení určité jednotné firemní kultury v přístupu ke klientům, a to při zachování originality způsobu práce každého sociálního pracovníka.

Akreditace MV ČR č. AK/VEPO-5/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Ochrana obyvatel, krizové řízení – e-learning

Praktický průvodce úředníka při výkonu správních činností na úseku zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Předmětem kurzu je detailní seznámení s tématem krizového řízení a ochrany obyvatelstva v celé své šíři, zejména z pohledu všech vedoucích úředníků ÚSC zabývajících se správní agendou v oblasti zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení. Kurz je zaměřen na porozumění široké problematice krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a všech souvisejících otázek, týkajících se navazujících oblastí, jako jsou hospodářská opatření pro krizové stavy, zajišťování obrany státu, ochrana před povodněmi či ochrana utajovaných informací. Kurz si klade za cíl objasnit základní terminologická vymezení, právní předpisy a klíčové činnosti úředníků na úseku zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Kurz je koncipován jako základní přehled správních činností úředníků ÚSC na úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva s přesahem do praktické roviny dennodenní práce úředníků při přípravě na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací v součinnosti s integrovaným záchranným systémem. Nedílnou součástí kurzu a jeho jednotlivých kapitol jsou testy na procvičení probírané problematiky či další rozšiřující odkazy na informace, dotýkající se pozadí této ve společnosti stále více potřebné agendy.

Akreditace MVČR č. AK/VEPO-2/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.